Ordre del dia del Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Carlet. 30/06/2011

Si voleu més informació sobre algun dels punts tractats podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

1- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 11/6/2011.

2- Donar compte constitució de grups polítics.

3- Donar compte dels membres designats a la Junta de Govern Local.

4- Donar compte del nomenament del Primer Tinent d’Alcalde.

5- Donar compte de les competència de l’alcaldia en els regidors.

6- Donar compte de les competèncie de l’alcaldia en la Junta de Govern local.

7- Donar compte del decret d’alcaldia en què es delega la presidència del consell Escolar Municipal i la Comissió Municipal d’Escolaratització.

8- Donar compte del resolució de l’alcaldia per la qual es delega la presidència de la Mesa de Negociació.

9- Fixa la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

10- Creació i composició de les Comissions informatives permanents.

11- Donar compte dels escrits presentats pels grups polítics sobre l’adscripció efectiva dels seus membres en les comissions informatives permanents.

12- Nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats.

13- Nomenament dels representatnts de la corporació en el Consell Local Agrari.

14- Constitució i nomenament de la Mesa de Contractació Permanent.

15- Designació dels càrrecs amb règim de dedicació exclusiva.

16- Nomenament dels representants de la Corporació en la Mancomunitat de la Ribera Alta.

17- Normes sobre la convocatòria a òrgans col·legiats.

————————————–

BLOC-COMPROMÍS CARLET.