Des que la llei obliga a informar del pagament als proveïdors per part dels ajuntaments, el Grup Municipal Bloc-Compromís de Carlet ha vingut constatant  que diverses factures tenien el pagament paralitzat per “ordre verbal de l’alcaldia” , segons diversos informes trimestrals de tresoreria, arribant-se a paralitzar prop de 300.000 euros, de forma discrecional i injustificada per l’alcaldessa de Carlet.

L’empresa més perjudicada era CLECE S.A., que gestiona en l’actualitat la Residència de discapacitats “LA LLUM”, a la qual s’ha arribat a pagar  fins a quatre mesos després de les dates de venciment de les factures. Concretament, l’últim trimestre de 2013, l’Ajuntament de Carlet tenia factures impagades a CLECE per import de 288.501,92 €. Davant de l’exigència d’explicacions pels pagaments injustificats, l’alcaldessa argumentava que ho feia perquè així l’empresa exerciria pressió a la Conselleria perquè pagara el deute en concepte de subvencions a l’ajuntament.

La portaveu de Compromís a Carlet Maria Josep Ortega ha manifestat que “és molt lamentable que sense cap causa justificada es deixe de pagar a una empresa, com CLECE, de la qual depenen tots els sous de les persones que allí treballen, a més del benestar dels residents dependents perquè estiguen ben atesos.  La seua obligació, com alcaldessa, és reclamar a la Conselleria el pagament del deute que té  pendent amb l’Ajuntament de Carlet, si és necessari tots els dies, i no utilitzar a les empreses adjudicatàries com a element de pressió”.

Ortega ha afegit que “des del nostre grup veníem exigint  que es regularitzen els pagaments si no hi havia cap causa legal que ho impedira. La paralització “per ordre verbal de l’alcaldia” no és cap motiu legal i és una decisió totalment arbitrària, discrecional i sense cap suport legal, més quan l’equip de govern es vanagloria constantment del bon estat financer i de tresoreria, malgrat els deutes de la Conselleria. Prova que estava actuant-se de forma irregular és que davant la nostra pressió i denúncia l’ajuntament s’ha posat al corrent de tots els pagaments pendents injustificats o s’han iniciat expedients de compensació de dèbits, com marca la llei